ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ του οίκου Chlorinators inc.
Για την επεξεργασία νερού δημοσίων κολυμβητικών δεξαμενών, επεξεργασία πόσιμου νερού και βιομηχανικών αποβλήτων και για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και εκκολαπτήρια.
 

Συσκευές προσθήκης αερίου χλώριου
Οι compact REGAL συσκευές χλωρίωσης είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 19606. Λαμβάνουν μια ακριβή ποσότητα αερίου χλώριου η οποία εισέρχεται μέσω βαλβίδας εισόδου στο ρυθμιστή κενού που δημιουργείται στον εγχυτήρα, λόγω του διερχόμενου νερού. Το κενό αυτό ελέγχεται για να έχει μια αυστηρά καθορισμένη τιμή.

  Bull901 Product guide

Συσκευές ανίχνευσης αερίου χλώριου
Η συσκευή REGAL 3000 ανιχνεύει την ποσότητα αερίου χλώριου στο χώρο του οικίσκου χλωρίωσης και σε περίπτωση διαφυγής ποσότητας μεγαλύτερης της επιτρεπόμενης θέτει σε λειτουργία: ανεμιστήρα, οπτικό & ακουστικό alarm, καθώς και μια ηλεκτροβάνα η οποία ανοίγει την παροχή νερού, με σκοπό το αέριο χλώριο και το νερό να διαφύγουν στον αποδέκτη.

  Series 3000